Informace o zpracování osobních údajů

 

Zpracování se řídí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Nařízení jednotně platí v celé EU od 25.5.2018.

 

Zpracovatel osobních údajů:

Veronika Svobodová, Police 200, Police u Val. Mez., 756 45

IČ: 05680689, telefon: 775 65 06 78, email: svobodoviMV@seznam.cz

 

1) Rozsah osobních údajů:

Zpracovávám Vaše osobní údaje, které jste mi poskytli na základě potřeby vedení Vašeho účetnictví. Jedná se o tyto údaje:

a) Identifikační údaje: jméno, přímení, titul, datum narození (u podnikatelů FO též IČ a DIČ), u PO veřejné informace o firmě

b) kontaktní údaje: adresa fakturační a zasílací, telefonní čísla, e-mailovou adresu

 

2) Účel zpracování a právní základ zpracování:

a) Vaše údaje zpracovávám (bez Vašeho souhlasu), protože pracuji v souladu s platnými zákony o účetnictví a jejích dalších nařízení a předpisů (např. zák.o DPH, daních z příjmů, zákon o pojistném na zdr. poj. a soc. poj. Uchovávám je po nezbytně nutnou dobu, uvedenou v právních předpisech.

b) Vaši e-mailovou adresu uvedenou pro naši komunikaci využívám jen při komunikačních formalitách, či na sdělení důležitých informací souvisejících s vedením účetnictví. Dále nikomu Váš e-mail neposkytuji. Vznesete-li námitku proti zpracování osobních údajů pro účely vedení účetnictví, nemůžu Vaše účetnictví nadále zpracovávat, protože bych nemohla naplnit svou zákonnou povinnost.

 

3) Vaše osobní údaje zpracovávám na základě zpracovatelské smlouvy, kde jsem uvedena (Veronika Svobodová) jako zpracovatel.

K vaším osobním údajům mají také přístup dodavatelé a jejich zaměstnanci, kteří zajišťují pro mne IT služby a servis, případně další služby. S nimi mám uzavřené zpracovatelské smlouvy, ve kterých jsou vázáni k zajištění ochrany a bezpečnosti Vašich osobních údajů. Budete-li chtít, pošlu Vám seznam všech mých dodavatelů, kteří přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji.

 

4) Vaše osobní údaje zpracovávám tak, aby byly chráněny a aby nedošlo k jejich zničení, zneužití či ztrátě. Údaje v elektronické formě jsou uloženy v PC a zaheslovány. V papírové formě jsou uloženy v uzamčených skříních. Kancelář je zajištěna zámkem, bez mé přítomnosti v ní nesmí nikdo být.

 

5) Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 

6) Mezi Vaše práva související se zpracováním Vašich osobních údajů patři:

a) právo kdykoliv si vyžádat informace, jaké osobní údaje o Vás zpracovávám a obrátit se na mne s jakýmkoliv i jiným dotazem týkajícím se mnou zpracovávaných osobních údajů.

b) právo na opravu Vašich osobních údajů. Pokud zjistíte, že některé osobní údaje, které zpracovávám, jsou chybné, neúplné nebo se změnily, upozorněte mne na tuto skutečnost a já neprodleně údaje opravím.

c) právo na výmaz - právo být zapomenut. To znamená, že vymaži všechny Vaše osobní údaje s výjimkou těch, které zpracovávám v souladu s příslušnými zákony. Případně můžete požádat o omezení zpracování osobních údajů.

d) právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů

e) právo získat své osobní údaje, které jste mi poskytli a předat je jiné společnosti

f) právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů, ul. Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7).

 

Platnost těchto informací o zpracování osobních údajů: od 25.5.2018.